ibd-prof-1.jpgУважаеми колеги,

 

Възпалителните чревни заболявания – IBD -  продължават да поставят едни от най-сериозните проблеми пред гагастроентеролозите. Все още не знаем тяхната етиология, задълбочиха се познанията върху патогенетичните им механизми, благодарение на което през последните години навлязоха много нови терапевтични подходи, основаващи се на повлияването на най-интимните механизми на възпалителния процес.

Големите трудности които тези заболявания поставят пред нас обуславят обединението в една организация на лекари с различни специалности, които имат отношение както към фундаменталната страна – изясняване на етиологията и патогенезата,  така и към практическата страна – подобряване на диагностиката и лечението, а именно – гастроентеролози, хирурзи, анестезиолози, генетици, патоморфолози, микробиолози, вирусолози и др.  От друга страна самите пациенти , страдащи от тези хронични продължителни, често изтощителни и инвалидизиращи заболявания имат свои специфични проблеми и нужда както да се организират помежду си за да се подпомагат, така и да намерят бърз и лесен достъп до компетентна лекарска помощ  и свързаните с нея най-добро лечение и грижи от най-висок стандарт.

Всичко това наложи в Европа обединението на усилията на всички имащи отношение към възпалителните чревни заболявания в една организация „ European Crohn and Colitis Organization” – ECCO, колективен члена на която е Българската лекарска асоциация за  възпалителни чревни заболявания (БЛАВЧЗ) и Българската пациентска организация за възпалителни чревни заболявания. Лекарската организация обединява компетентните и отговорни специалисти, занимаващи се с тази патология и развива основна дейност в рамките на ЕССО  и в нашата страна – изпраща млади специалисти на научни и практични форуми в чужбина, организира симпозиуми, провежда епидемиологични проучвания, ефективно съдейства за въвеждане на съвременното „биологично” лечение на IBD чрез МЗ и НЗОК.

Израз на признанието на авторитета и възможностите на Българската лекарска организация за възпалителни чревни заболявания е успешно организирания и отлично проведен Eвропейски workshop на ECCO с участието на чужди и наши специалисти в рамките на редовния конгрес по гастроентерология през есента на 2010 г.
Пожелавайки бъдещи успехи на всички членове на БЛАВЧЗ приканвам всички специалисти, които имат интереси и отношение към възпалителните чревни заболявания и все още не са членове да се включат в нашата организация. Обединявайки усилията си ще допринесем за подобряване на диагностиката и лечението на IBD в България, независимо от това че и в настоящия момент те са на едно много добро Европейско равнище.

Създаването на  собствен Website на БЛАВЧЗ е още един наш успех и искрено се надявам това да допринесе за по-добрата организация и да подобри както нашата свързаност, колеги, така и да улесни нашите пациенти и обществото за контакт и ползотворна работа с нас.

НА ДОБЪР ЧАС!

С колегиален и приятелски поздрав:
Проф. Д-р С. Стойнов, д.м.н.
Председател на БЛАВЧЗ